Hola, hola! By móc zobaczyć listę swoich boxów musisz się zalogować

Regulamin

Poznaj zasady obowiązujące w naszym sklepie.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu BOXLY.PL umieszczonego pod domeną www.boxly.pl, którego operatorem oraz jedynym właścicielem jest Fivarto Oskar Polak z siedzibą w Krakowie pod adresem: Aleja 29 Listopada 65/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców.  NIP: 945-22-12-018.
Dane kontaktowe do BOXLY.PL:
* adres e-mail: pomoc@boxly.pl
* telefon kontaktowy: +48788848839

2. Każdorazowy Użytkownik serwisu BOXLY.PL, zanim skorzysta z BOXLY.PL powinien
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Każdorazowy Użytkownik korzystając z serwisu BOXLY.PL zobowiązuję się do
przestrzegania poniższych postanowień, nienaruszania jego postanowień oraz
powszechnie obowiązującego prawa.

4. Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć:
  a)   BOXLY.PL lub serwis BOXLY.PL – platforma internetowa, zlokalizowana pod
adresem: www.boxly.pl. W serwisie BOXLY.PL prezentowane są m.in. oferty
handlowe produktów oferowanych przez BOXLY.PL, akcje marketingowe wraz
z ich regulaminami oraz inne materiały informacyjno-reklamowe świadczone
przez BOXLY.PL. Za pośrednictwem Serwisu BOXLY.PL, BOXLY.PL świadczy
usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

  b)   Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w ramach zarejestrowanego konta w
serwisie BOXLY.PL, korzysta z funkcjonalności serwisu BOXLY.PL zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  c)    Koszyk / BOX – jest to elektroniczny formularz udostępniony przez BOXLY.PL,
za pośrednictwem, którego Użytkownik wybiera towary z oferty serwisu
BOXLY.PL, które stanowią podstawę zamówienia Użytkownika;

  d)   Płatność – czynność polegająca na każdorazowym uregulowaniu za
zamówienie złożone przez Użytkownika, wynagrodzenia należnego BOXLY.PL
z tytułu realizacji zamówienia Użytkownika, która stanowi sumę cen
poszczególnych towarów umieszczonych w Koszyku / BOX-ie Użytkownika,
pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki, do których udzielenia
uprawniony jest serwis BOXLY.PL;

  e)    Dostawa kurierska – czynność polegająca na dostawie Koszyka / BOX-a
skompletowanego przez Użytkownika, przez kuriera świadczącego usługi
kurierskie, któremu BOXLY.PL zleca wykonanie usługi kurierskiej.

f) Do korzystania z usług BOXLY.PL niezbędny jest dostęp do szerokopasmowego
Internetu, posiadanie adresu e-mail (poczty elektronicznej), a także numeru telefonu
umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. Konto e-mail jak i numer
telefonu kontaktowego powinny należeć do Użytkownika serwisu BOXLY.PL. Dla
prawidłowego funkcjonowania serwisu BOXLY.PL Użytkownik powinien posiadać
komputer/urządzenie mobilne, które będzie posiadało włączoną opcję obsługi plików typu cookie oraz JavaScript.

g) Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności przepisy:
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017 r., poz. 459 ze
zm.);
– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 r., poz.683
ze zm.);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2017 r., poz. 1219 ze zm.);
– Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r.,
poz. 1000 ze zm.).

2. Rejestracja Użytkownika w serwisie BOXLY.PL

1. Rejestracja w serwisie BOXLY.PL ma charakter dobrowolny oraz bezpłatny.

2. Rejestracja w serwisie BOXLY.PL jest elementem niezbędna do korzystania z pełnej
funkcjonalności serwisu BOXLY.PL, w tym w szczególności do składania Zamówień za
jego pośrednictwem, przeglądania historii zamówień oraz historii płatności.

3. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem serwisu BOXLY.PL bez
uprzedniego zarejestrowania się, każdorazowemu Użytkownikowi przydzielane jest
automatyczne konto użytkownika, którego dane do logowania są wysyłane, po
uprzednim wyrażeniu zgody na przekazanie danych do konta, na podany przez
Użytkownika adres e-mail.

4. Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem udostępnionego na stronie
www.boxly.pl formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu oraz przekazanie
formularza rejestracyjnego do BOXLY.PL

5. Formularz rejestracyjny umieszczony w serwisie BOXLY.PL zawiera w sposób wyraźny
oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

6. Użytkownik za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje swoje dane
osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem, a także założenia i utrzymania
konta Użytkownika w serwisie BOXLY.PL. Po bezbłędnym wypełnieniu formularza
rejestracyjnego oraz przesłaniu go do serwisu BOXLY.PL, na podany przez
Użytkownika adres e-mail (poczty elektronicznej), zostanie przesłane potwierdzenie
dokonania przez Użytkownika rejestracji w serwisie BOXLY.PL, co jest równoznaczne
z zakończeniem procesu rejestracyjnego Użytkownika. Postanowienia zdania
poprzedniego stosuje się również bezpośrednio do automatycznie generowanego
konta Użytkownika.

7. Za pośrednictwem konta użytkownika, Użytkownik posiada stały dostęp do
informacji dotyczących złożonego zamówienia, przewidywanych terminach dostaw,
fakturach oraz podanych przez Użytkownika danych.

3. Asortyment BOXLY.PL

1. Informacje zawarte w serwisie BOXLY.PL o proponowanym asortymencie, tj. opisy
towarów, ich zdjęcia oraz w przypadku towarów, w których podanie ich składu jest
niezbędne, dostępne są na stronach serwisu BOXLY.PL, w opisach dotyczących
poszczególnych towarów.

2. Zdjęcia, które zostały umieszczone w serwisie BOXLY.PL służą prezentacji towarów
proponowanych przez serwis BOXLY.PL. Zdjęcia wraz z opisami dotyczące
poszczególnych towarów, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp.
są dostarczane przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od BOXLY.PL.
Wszelkie nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe towarów, które zostały
opublikowane w serwisie BOXLY.PL podlegają ochronie prawnej.

3. Serwis BOXLY.PL dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz informacje dotyczące
towarów były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Użytkownik ma
obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na
opakowaniu produktu.

4. Towary przechowywane, pakowane i nadawane są w Krakowie, przy ulicy Ostatniej 1D.

4. Składanie zamówień w BOXLY.PL

A. Składanie zamówienia

1. Usługi oferowane przez BOXLY.PL świadczone są na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia Użytkownika jest określana przez
Użytkownika w trakcie rejestracji i wskazanego miejsca dostawy.

2. Użytkownik składa zamówienie, korzystając z Koszyka/ BOX-a, zaś BOXLY.PL realizuje
zamówienie Użytkownika, po skompletowaniu i zaakceptowaniu przez Użytkownika
Koszyka / BOX-a.

3. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru towarów, ich ilości oraz
częstotliwości dostawy, a także formy płatności. Złożyć zamówienie może jedynie
zarejestrowany Użytkownik serwisu BOXLY.PL, po zalogowaniu, lub Użytkownik,
któremu podczas składania zamówienia w serwisie BOXLY.PL zostało przydzielone
automatyczne konto Użytkownika. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie,
powinien przed jego złożeniem dokonać rejestracji w serwisie BOXLY.PL lub wyrazić
zgodę na przydzielenie automatycznego konta Użytkownika.

4. Użytkownik, składając zamówienie wybiera właściwy przycisk na formularzu wraz z
informacją, że składając zamówienie, Użytkownik będzie zobowiązany do dokonania
płatności na rzecz BOXLY.PL. Poprzez tak złożone zamówienie, Użytkownik akceptuje
wybrane towary zgodnie z ich opisem, ilością, ceną oraz częstotliwością dostaw
Koszyka / BOX-a, będącego podstawą zamówienia, a także wyraża wolę dokonania
ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Koszt dostawy zamówienia Użytkownika określony jest każdorazowo w procesie
składania zamówienia, na podstawie wagi zamówienia, rodzaju wybranej przez
Użytkownika dostawy, gabarytów produktów, a także ceny zamówienia. W
zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu, dostawa jest dokonywana za
pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie BOXLY.PL.

6. BOXLY.PL, po przyjęciu zamówienia Użytkownika, za pośrednictwem podanego przez
Użytkownika adresu e-mail zostanie wygenerowane oraz przekazane potwierdzenie
złożenia zamówienia, zawierające m.in.: numer zamówienia, termin wraz z
częstotliwością dostaw zamówienia, adres dostawy oraz wartość zamówienia.
Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane
przez obowiązujące przepisy prawa.

B. Dostawa zamówionego Koszyka / BOX-a

1. Użytkownik serwisu BOXLY.PL może składać zamówienia w każdym dniu tygodnia, przez 24 godziny na dobę.

2. BOXLY.PL zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień Użytkownika w dni
ustawowo wolne od pracy, tj.:
a). Nowy Rok – 1 stycznia;
b). Święto Trzech Króli – 6 stycznia;
c). Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych;
d). Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych;
e). Święto Pracy – 1 maja;
f). Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja;
g). Pierwszy dzień Zielonych Świątek;
h). Boże Ciało;
i). Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;
j). Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada;
k). Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada;
l). Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia;
m). Drugi Dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia.

3. BOXLY.PL zastrzega sobie prawo, że w przypadku niemożliwości realizacji
zamówienia w dniach innych niż opisane powyżej w pkt. B.2., powiadomi o tym
fakcie Użytkowników w rozsądnym terminie.

4. Dostawy są realizowane za pośrednictwem DPD Polska sp. z o.o. oraz InPost S.A.

5. Dostawa kurierska jest realizowana w dni powszednie w godzinach od 8 do 17.
Koszty związane z dostawą są każdorazowo kalkulowane w trakcie składania
zamówienia przez Użytkownika, przy uwzględnieniu zmiennych określonych w zdaniu pierwszym punktu A.5.

6. Użytkownika za dodatkową opłatą – 2zł, może zadedykować odbiór dostawy
kurierskiej w dni powszednie w godzinach pomiędzy 17 a 22. Użytkownik za
dodatkową opłatą – 3 zł, może zadedykować odbiór dostawy kurierskiej w sobotę w godzinach pomiędzy 8 a 22.

7. BOXLY.PL, co każde 10 zł w kwocie zamówienia, pomniejszy koszt dostawy o 1 zł.

8. BOXLY.PL, zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji użytkownika bez podania przyczyny i zwrotu płatności o ile wcześniej nastąpiła, wysyłając wcześniej informacje w stosownym terminie.

C. Płatność

1. Użytkownicy serwisu BOXLY.PL dokonujący zakupów moją do dyspozycji następujące formy płatności:
– płatność kartą online;
– płatność przy użyciu platformy PayU;
– płatność przy odbiorze.

W przypadku wyboru przez Użytkownika dostaw subskrypcyjnych, Użytkownik ma do dyspozycji następujące formy płatności:
– płatność kartą online;
– płatność przy odbiorze.

Za każdorazową płatność oraz jej zabezpieczenie odpowiada serwis Braintree
Payments, PayU lub DPD płatność przy odbiorze.

2. W przypadku wybrania przez Użytkownika formy płatności za pośrednictwem
platformy PayU, zostanie on automatycznie przekierowany do internetowego
serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu
sieci telekomunikacyjnej oraz w sposób wybrany przez Użytkownika.

3. BOXLY.PL potwierdza dokonanie przez Użytkownika Płatności, przesyłając na podany
przez Użytkownika adres mailowy potwierdzenie płatności.

4. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności przy odbiorze Koszyka /
BOX-a, Użytkownik może dokonać Płatności wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio
u kuriera dostarczającego Koszyk / BOX.

5. Użytkownik, każdorazowo otrzymuje wygenerowaną elektronicznie fakturę za
złożone zamówienie, na podany przez siebie adres e-mail. Faktura jest również
przechowywana w formie elektronicznej na indywidualnym koncie Użytkownika oraz
automatycznie przydzielonym Użytkownikowi koncie.

D. Możliwość zmiany oraz anulowania zamówienia.


1.
Użytkownicy składający zamówienia w serwisie BOXLY.PL, zważywszy na konieczność
skompletowania towarów stanowiących przedmiot zamówienia, za pośrednictwem
konta użytkownika, mogą wprowadzić zmiany w Koszyku / BOX-ie najpóźniej na 72h
przed planowanym terminem dostawy zamówienia. Informacja dotycząca możliwości
zmiany w zamówieniu, będzie również przekazana Użytkownikowi w
wygenerowanym potwierdzeniu zamówienia, przekazanym do Użytkownika.

2. Anulowanie zamówienia przez Użytkownika jest możliwe za pośrednictwem konta
Użytkownika, z zachowaniem minimum 3 dniowego terminu na dokonanie anulacji
zamówienia, nie później jednak niż do godziny 12 w dniu rozpoczęcia biegu 3
dniowego terminu anulacji zamówienia.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania
jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba
trzecia upoważniona przez Użytkownika do odbioru towarów weszła w posiadanie
towarów. Użytkownik, powinien przesłać do serwisu BOXLY.PL oświadczenie o

odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik
zobowiązany jest do zwrotu towarów w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić
niezwłocznie na adres BOXLY.PL, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez BOXLY.PL zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Koszty zwrotu
ponosi Użytkownik.

4. BOXLY.PL w terminie 14 dni od otrzymania od Użytkownika oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi uiszczoną należność. W przypadku
zmiany stanu towaru, która nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
BOXLY.PL pomniejszy zwracaną Użytkownikowi należność o koszty związane ze
zmianą stanu towaru.

5. Prawo odstąpienia od zamówienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do Umów:
a). w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mający krótki termin przydatności do użycia;
b). w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.
BOXLY.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Użytkownika,
gdy:
a). Użytkownik przyjmując i akceptując treść niniejszego regulaminu dopuszcza
się łamania jego postanowień;
b). zamówiony Koszyk / BOX nie może być dostarczony Użytkownikowi ze
względów logistycznych, tj. m.in. gdy dany produkt jest niedostępny w
asortymencie BOXLY.PL.

5. Dane osobowe

BOXLY.PL realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”,
a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1000 z póź. zm.) wskazuje, że administratorem danych osobowych Użytkownika
przekazanych w trakcie dokonywanej rejestracji lub w trakcie składanego zamówienia jest
BOXLY.PL z siedzibą w Krakowie, Aleja 29 Listopada 65/14
BOXLY.PL informuje, że dane osobowe Użytkownika przekazane serwisowi BOXLY.PL będą
przetwarzane w celach:
– realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
(Klient), którego dane dotyczą,
– podjęcia działań na żądanie Użytkownika (Klienta), którego dane dotyczą, przed
zawarciem umowy,
– statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora,
– w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda
Klienta), w przypadku wyrażenia zgód przez Użytkownika na marketing.
BOXLY.PL informuje, że odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z
Administratorem, które wspierają serwis BOXLY.PL w codziennej działalności świadcząc
usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy Koszyka / BOX-a.
BOXLY.PL informuje, że będąc Administratorem danych nie zamierza przekazywać danych do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
BOXLY.PL informuje, że przekazane przez Użytkownika dane osobowe podane w celu
realizacji i obsługi Koszyka / BOX-a będą przechowywane przez okres:

– w przypadku założenia konta w serwisie BOXLY.PL – w systemie informatycznym
obsługującym serwis BOXLY.PL przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu
okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;
– w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych
niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą
przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze
zrealizowanych zamówień,
– dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
BOXLY.PL realizując postanowienia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuje, że Użytkownikowi
przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-193), Stawki 2.
BOXLY.PL. informuje, że dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu
spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie BOXLY.PL,
prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez
BOXLY.PL, co może
w istotny sposób wpływać na Użytkownika poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w
podanych w ofercie cenach.
BOXLY.PL informuje, że podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie
jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania
danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

BOXLY.PL informuje, że dla celów kierowania przez Użytkowników próśb oraz żądań do
serwisu BOXLY.PL, BOXLY.PL udostępnia niniejszy adres mailowy dla Użytkowników:
pomoc@boxly.pl
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie serwisu BOXLY.PL w zakładce
Polityka Prywatności.

6. Postanowienia końcowe

1. BOXLY.PL zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w
przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na jego treść lub
zmiany danych dotyczących BOXLY.PL, usprawnienia pracy serwisu BOXLY.PL,
poprawy ochrony prywatności Użytkowników a także dla celów zapobiegania
nadużyciom.
2. BOXLY.PL dokonując zmiany postanowień w niniejszym Regulaminie, każdorazowo
powiadomi o nich zarejestrowanych Użytkowników serwisu BOXLY.PL.
3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, nowa treść Regulaminu
obowiązuje Użytkowników serwisu BOXLY.PL, którzy nie zrezygnują z usług
świadczonych przez BOXLY.PL w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia przez Użytkowników serwisu BOXLY.PL o zmianie jego treści.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.